Meny

Internationalt reisestipend

 

norads reisestipend for journalister

internasjonalt reisestipend i 2017 - søknad om midler fra informasjonsstøtten ble ikke innvilget.


Målsettingen med reisestipendet for journalister er å skape bedre mulighet for omtale i norske medier om situasjonen i fattige land. Programmet skal støtte journalister som ønsker å gi en bred og uavhengig dekning av sentrale og aktuelle utviklingspolitiske tema. Stipendet skal dekke reiseutgifter til land som er i kategoriene "Least developed", "Other Low income" og "Lower Middle income" på OECD/DACs liste.

Stipendet kan søkes av journalister, redaktører, forskere og andre med tilknytning til mediene. Det er ikke noe krav at søkeren er medlem av presseorganisasjonene, men man må normalt tilfredsstille kravene for medlemskap i Norsk Journalistlag eller Norsk Redaktørforening.

Stipendsøker må i sin søknad tydeliggjøre prosjektets omfang, mål og varighet. Det skal også beskrives hva som skal komme ut av prosjektet i form av journalistiske produkter og hvor resultatet skal publiseres. Med søknaden skal det også følge budsjett. Stipendmottaker får utbetalt 80% av stipendet når prosjektet starter. Resterende 20% utbetales når godkjent rapport og oversikt over publisert materiale foreligger.

Ved tildeling vil Pressens Stipendkomite legge særlig vekt på hvorvidt prosjektet vil være egnet til å bidra til folkeopplysning om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål, samt fremme debatt om utviklingspolitiske tema. Særlig kunnskap og dokumentert interesse for disse spørsmålene vil også tillegges vekt.

Reisevirksomheten må være avsluttet innen 1. desember 2015. Stipend til reiser som ikke er foretatt og innrapportert innen denne dato vil bli trukket tilbake. 

Stipendmottaker må i etterkant av avsluttet prosjekt utarbeide en rapport om prosjektet. Denne skal inneholde regnskap, regnskapsbilag, samt oversikt over publisert materiale. Når disse kriteriene er oppfylt er stipendet trekkfritt (ikke skattepliktig) . Rapporten og det publiserte materialet skal sendes STIP og vil bli benyttet i evalueringssammenheng.

Norad stiller som stipendgiver til sammen 500.000 kroner til rådighet i 2015. Stipendet tildeles av Pressens Stipendkomité (STIP). Dersom det fortsatt er tilgjengelige midler etter første søknadsrunde vil det kunne komme en ny utlysning i løpet av 2015.

Kontakt: Lars Brekke, e-post: lars.brekke@ij.no, mobil: 982 51 210

Søknadsfrist: 

Søknadsskjema her.