Alt du trenger å vite om våre stipend

Pressen har flere stipendordninger, som STUP,  STIP og PFF. Pressestipendene kan søkes på av journalister, redaktører, forskere og andre med tilknytning til mediene. På denne siden finner du informasjon om stipendene som IJ administrerer og hvordan søke. 

Mer om de ulike stipendene finner du i lenke eller lenger ned på siden.

NJs reisestipend #

Hvert år deles det ut reisestipender til journalister, fotografer, tegnere og andre som jevnlig leverer redaksjonelt stoff til dags-, fag- eller ukepresse. Frilansere som leverer stoff til kringkasting kan også søke stipendet. 

Tildelingen er basert på ansiennitet og det er NJs medlemmer i Pressens stipendkomite som er ansvarlig for tildelingene.

Frist for å levere søknad er 1. desember hvert år, men du kan legge inn søknad gjennom hele året. Stipendbeløpet er på inntil 25.000 kroner.

Ansatte i radio og tv samt medlemmer av Norsk Redaktørforening omfattes ikke av ordningen. Dette har sammenheng med måten stipendene er finansiert på. Det er ikke et vilkår at søkeren er medlem av Norsk Journalistlag.

For å søke om reisestipend må du logge inn på "minside" via ij.no med brukernavn og passord, deretter velger du reisestipend i skjemaet. I søknadsskjema er det viktig at du legger inn korrekt informasjon på ansiennitet med CV-oversikt på hvor du har jobbet for å opparbeide deg ansienniteten. Det er viktig at du er nøye med opplysningene og en opplisting kan se kan slik ut:

 • 2002-06 Frilans for Småbytidende og Byavisa, tilsvarende halv stilling
 • 2006-07 Journalist (vikar, heltid), Storbyavisa
 • 2007-08 Studier, jordomseiling
 • 2008-10 Frilans på heltid for Idénytt, Nytt og godt og produksjon av Min podcast
 • 2010-dd Fast ansatt journalist i Byavisa

Søknaden skal videre inneholde hva stipendet skal brukes til og et budsjettoverslag. Ved tildeling blir det lagt stor vekt på søkerens ansiennitet i de medier som omfattes av vederlagsordningene. Det er ikke et krav om å være medlem av Norsk Journalistlag.

Dersom du har glemt brukernavn og passord: Legg inn mailadressen i feltet "send meg passord og brukernavn", du vil deretter få tilsendt informasjonen per mail. 

Dersom du ikke har bruker: Fyll ut informasjonen under "registrer meg som ny bruker". Du vil da få tilsendt mail av oss med brukernavn og passord, merk at dette gjøres manuelt så det kan ta opp mot 2 virkedager. 

Inntil en firedel av stipendene tildeles på særlige vilkår til søkere med helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner. Ved tildeling av slike stipend legger Pressens Stipendkomité vekt på de opplysninger søkeren gir om sin situasjon i søknaden. Alder og lang ansiennitet kan tillegges vekt i denne kategorien. Søknadene til stipendene på særlige vilkår må merkes spesielt.

Mottar du NJs reisestipend skal stipendrapport og regnskap med scan/bilde av originalkvitteringer sendes digitalt per mail. Rapporten skal være en kort beskrivelse av hvordan prosjektet er gjennomført. Dette skal sendes snarest mulig til oss per mail etter gjennomføring av prosjektet, og senest innen 1. desember.

Du kan bruke statens satser for diett kun ved overnatting på hotell. Bor du på eksempelvis airbnb, privat eller vertshus gjelder kvitteringer. Stipendet er personlig.

Pressens stipendfond #

Pressens Stipendfond stiller i 2024 stipend på inntil 250.000 kroner til rådighet for prosjekter innenfor temaet politisk journalistikk.

Stipendmidlene er ment å støtte større eller mindre tiltak som tar for seg aktuelt tema og kan enten tildeles som flere stipend eller til én søker i sin helhet. Det kan søkes om prosjektstøtte til kompetanseheving/studier, reiser, redaksjonelle prosjekter eller andre relevante utgifter knyttet til formål som har til hensikt å belyse området politisk journalistikk. 

Pressens Stipendfond disponerer samlede fondsmidler stilt til rådighet fra flere stipendgivere og formål vil kunne variere fra år til år. Årets tildeling er knyttet til en ekstraordinær donasjon fra Den konservative presseforening. 

Stipendiene kan søkes av journalister, redaktører eller redaksjoner og tildeles av Pressens Stipendkomité (STIP).

Neste søknadsfrist er 1. april 2024 og søknad sendes til lars.brekke@ij.no.

NRs representanter:

 • Henriette Ydse Krogstad (Dagsavisen), nestleder
 • Arve Bartnes (NRK)
 • Anne Hafstad (Sykepleien), varamedlem

NJs representanter:

 • Christer Pedersen (iTromsø), styreleder
 • Line Scheistrøen (NJ)
 • Hege Lamark (Nord Universitet)
 • Ingun Alette Mæhlum (frilanser)
 • Trond Idås (NJ), varamedlem

Pressens faglitteraturfond (PFF) #

Faglitteratur

Skal du skrive faglitteratur? Da kan søke om stipend fra Pressens faglitteraturfond (PFF). Under finner du mer informasjon om hvem som kan søke og hvordan du søker. 

Søknadsfrist: 1. april, 1. september og 1. desember hvert år.

Midler fra dette fondet kan søkes på av alle som har opparbeidet rettigheter i forhold til bibliotekvederlaget.

Rettigheter i forhold til bibliotekvederlaget tilsier at du er eller har vært aktiv som redaktør eller journalist. Du må ha publisert noe som er allment tilgjengelig, enten bøker, artikler eller annet.

Medlemskap i NJ eller NR er ingen betingelse for å bli tildelt støtte, men søkeren må godtgjøre at vedkommende er berettiget til støtte som rettighetshaver.

For å søke om stipend fra PFF må du logge inn på "minside" via ij.no med brukernavn og passord, og velger deretter PFF-stipend for å finne søknadsskjema og fylle ut søknad. 

Dersom du har glemt bruker navn og passord: Legg inn mailadressen i feltet "send meg passord og brukernavn", du vil deretter få tilsendt informasjonen per mail.

Dersom du ikke har bruker: Fyll ut informasjonen under "registrer meg som ny bruker". Du vil da få tilsendt mail av oss med brukernavn og passord, merk at dette gjøres manuelt så det kan ta opp mot 2 virkedager.

I styret for Biblioteksvederlagsfondet - Pressens Faglitteraturfond har Norsk Redaktørforening to faste medlemmer. For tiden er dette:

 • Henriette Ydse Krogstad (Dagsavisen), nestleder
 • Arve Bartnes (NRK), styremedlem
 • Anne Hafstad (Sykepleien), varamedlem.


Norsk Journalistlags styrerepresentanter er:

 • Christer Pedersen (iTromsø), styreleder
 • Line Scheistrøen (NJ), styremedlem
 • Hege Lamark (Nord universitetet, Bodø), styremedlem
 • Trond Idås (NJ), varamedlem
 • Ingun Alette Mæhlum (frilanser), varamedlem

Kollektive formål

Hvert år deler PFF ut midler til kollektive tiltak som fremmer kvalitetsjournalistikk og pressens etiske normer. Under finner du mer informasjon om hvordan du søker

Søknadsfrist: 15. desember hvert år.

Fondets midler skal disponeres til fordel for opphavsmenn eller til formål som gjelder vedkommende gruppe opphavsmenn (Lov om bibliotekvederlag §4). Gruppen er definert til å være forfattere av faglitteratur for pressen og opphavsmenn til beskyttede verk produsert av mediene.

Det er ikke noe eget søknadsskjema for denne ordningen. Søker bes svare på følgende spørsmål som en del av søknadsprosedyren:

 • På hvilken måte vil prosjektet fremme kvalitetsjournalistikk?
 • På hvilken måte vil prosjektet fremme pressens etiske normer?
 • Hvem er målgruppe for tiltakene?
 • Hvor mange vil delta i aktivitetene?
 • Hvem kan ha indirekte nytte av prosjektet og hvordan vil man kunne nå ut til dem?

Søknad sendes på e-post til sekretariatet for PFF ved Institutt for journalistikk; Lars Brekke.

Støtten utbetales etterskuddsvis, etter at mottakeren har sendt inn krav/faktura med dokumentasjon for påløpte kostnader. Prosjekt som får støtte i 2024 må gjennomføres senest 1. desember samme år. Fristen for å kreve utbetaling er 15. desember 2024. Tilskudd til prosjekt som ikke er gjennomført, eller der krav om utbetaling ikke er framsatt innen fristen, vil bli trukket tilbake uten ytterligere varsel.

Pressens studiepermisjonsordning  #

STUPstipend er en egen ordning som gjelder for NRK- og MBL-ansatte. Du finner mer informasjon på STUPs nettsider.