Dette er IJ

Institutt for journalistikk (IJ) er norske mediers eget kompetansesenter og holder til på Pressens hus i Oslo.

Vi leverer faglig påfyll i form av kurs, seminarer og konferanser - her eller hos dere! 

IJs formål er å bidra til å heve kvaliteten på norsk journalistikk gjennom kurs og annen kompetanseutvikling. Våre kurs og tjenester skal svare på medienes behov og ha nytteverdi for folk som jobber i bransjen. 

Kursene holdes i Oslo, internt i mediebedrifter, på lokasjoner landet rundt og på studieturer. Hele virksomheten som tidligere var i Fredrikstad er nå flyttet til Oslo. 

IJs tilbud skal dekke journalistikkens kjerneområder, utvalgte nisjer og nye fagområder. Vi tilbyr også kurs for bedrifter utenfor mediebransjen, for eksempel skriving, formidling, foto, lyd og video. 

Mediene må drive kontinuerlig kompetanseutvikling for å lykkes fremover - IJ hjelper med dette i form av rådgivning og metoder for systematisk læring og medarbeiderutvikling gjennom IJ Råd. 

Instituttleder er Siri Skaalmo. 

Her finner du oversikt over ansatte og samarbeidspartnere. 

IJ ble stiftet i 1975 av Norsk Journalistlag (NJ), Norsk Redaktørforening (NR) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL). 

Styreleder Britt Sofie Hestvik
Ansv. redaktør og adm. direktør i Kommunal Rapport. Representerer Norsk Redaktørforening

Styremedlem Dag Idar Tryggestad
Leder Norsk Journalistlag. Representerer Norsk Journalistlag
Styremedlem Christer Pedersen
Journalist iTromsø. Representerer Norsk Journalistlag
Styremedlem Randi Øgrey
Adm. dir. Mediebedriftenes landsforening (MBL). Representerer MBL


Varamedlemmer:

For styreleder: Solveig Husby
Ass. generalsekretær i Norsk Redaktørforening.
For Norsk journalistlag: Hege Fagerheim
Nestleder Norsk Journalistlag.
For Norsk Journalistlag: Anne-Berit Larsen
Landsstyremedlem Norsk Journalistlag.
For MBL: Katrine Strøm
Redaktør Hamar Arbeiderblad

§1

Institutt for Journalistikk har siden høsten 1974 vært drevet som et selvstendig institutt under ledelse av et styre oppnevnt av Mediebedriftenes Landsforening, Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag. For å gi instituttet en klarere juridisk status, har styret og de tre organisasjonene blitt enige om at Institutt for Journalistikk skal registreres som en privat stiftelse.

Stiftelsen skal uten avbrudd fortsette den virksomhet Institutt for Journalistikk har drevet og tre inn i alle instituttets rettigheter og plikter.

Dette dokumentet er i undertegnet stand rettslig bindende og utgjør den disposisjon som er grunnlaget for stiftelsen.

Stiftelsens formuesstilling framgår av balanse for Institutt for Journalistikk pr. 31.12.1996.

§2

IJs formål er å bidra til å heve kvaliteten på norsk journalistikk, gjennom kurs og annen kompetanseutvikling. Kurstilbudet skal avspeile utviklingen av journalistikken og gi nytteverdi til mediene.

§3

Stiftelsen skal ha et grunnfond stort kr. 3.028.992,-

§4

Stiftelsen ledes av et styre på 4 medlemmer med 4 varamedlemmer. 2 medlemmer og 2 varamedlemmer oppnevnes av Norsk Journalistlag, 1 medlem og 1 varamedlem oppnevnes av Norsk Redaktørforening og 1 medlem og 1 varamedlem oppnevnes av Mediebedriftenes Landsforening.
Styrets funksjonstid er 2 år.
Norsk Redaktørforenings representant er styrets leder. En av Norsk Journalistlags representanter er styrets nestleder.

Den organisasjon som har oppnevnt styremedlem eller varamedlem kan når som helst i funksjonstiden avsette vedkommende medlem og oppnevne en annen.
Daglig leder er styresekretær og deltar i styremøtene med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett.

Styret er beslutningsdyktig når oppnevnte representanter fra Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening er til stede, med mindre fraværende organisasjons styremedlem har gitt unntak fra dette. Saker i styret avgjøres ved alminnelig flertall. Norsk Redaktørforenings representant skal ha dobbeltstemme ved stemmelikhet.

De ansatte skal ha rett til å delta i styremøtene med 2 observatører som har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

§5

Daglig leder tilsettes av styret. Han/hun har ansvaret for stiftelsens daglige drift og for planlegging av stiftelsens samlede virksomhet. Han/hun forbereder styrets møter og setter styrets vedtak ut i livet.

§6

Styret skal:

  • Trekke opp hovedretningslinjer for virksomheten.
  • Vedta budsjett og økonomiske rammer.
  • Fastsette årsregnskap og årsmelding.

§7

Ved enstemmig beslutning kan styret av stiftelsen endre stiftelsens vedtekter innenfor de rammer som stiftelsesloven setter.