Meny

Retningslinjer og vedtekter 

 

Første gang vedtatt av Norsk Redaktørforening 24. november 1982 og av Norsk Journalistlag 7. desember 1982. Senere revidert, 12.-13.02.2003 av Norsk Journalistlags landsstyre og 13.02.2003 av Norsk Redaktørforenings styre. Revidert av NJs landsstyre og Norsk Redaktørforeningen styre i mars 2012 og sist revidert januar 2018 av PFF.

Retningslinjer for støtte

Retningslinjer i forhold til PFF-vedtektenes § 1: 
Støtte til arbeid med reportasje-, dokumentar- og debattbøker gjelder bøker av særlig interesse for journalister og redaktører.

Retningslinjer i forhold til PFF-vedtektenes § 3: 
Fondet kan dekke lønn, sosiale utgifter, reiser, litteratur, kvalitetssikring, trykking/produksjon, tilgjengeliggjøring etc.

Retningslinjer i forhold til PFF-vedtektenes § 4: 
(a) Søknaden
Søknad skrives på eget skjema. der det redegjøres for:
prosjektets formål,
plan for gjennomføring
kostnadsoverslag og finansieringsplan
plan for kvalitetskontroll (se nedenfor)
plan for publisering, markedsføring, distribusjon/tilgjengeliggjøring (se nedenfor) 

Vedtak om støtte til prosjekter er offentlig etter gjeldende regler for PFF.


(b) Redaksjonell kvalitetskontroll

Alle publikasjoner må ha vært gjennom en uavhengig redaksjonell kvalitetskontroll for å kunne godkjennes som kvittering for prosjektstipend. Kvalitetskontrollen må finne sted før publisering, og skal kunne dokumenteres. 


Redaksjonell kvalitetskontroll betyr her at minst to uavhengige konsulenter – én språklig og én faglig – har gjennomgått manuset før publisering. Forfatteren må kunne fremskaffe skriftlige redegjørelser fra konsulentene hvor det fremgår hva de konkret gjorde med manuset før publisering. 


Dokumentasjon på navngitte konsulenter vedlegges søknaden.


(c) Tilgjengeliggjøring av læremidlene

Forfatteren har ansvaret for at det tas aktive skritt for å gjøre verket tilgjengelig for målgruppen for PFF-støttede utgivelser. I dette ligger det blant annet:

 

  • Verket må pliktavleveres til Nasjonalbiblioteket hvis dette følger av Lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument av 9. juni 1989 nr. 32 m/tilhørende forskrifter. For verk som er publisert i utlandet gjelder tilsvarende.
  • Verket må normalt være registrert i nasjonale bokdatabaser.
  • Verket må normalt utgis av en institusjon som har publisering overfor allmennheten som et vesentlig formål ved sin virksomhet.


Et rimelig antall eksemplarer av verket må bringes i handelen eller på annen måte spres i målgruppen for PFF-støttede utgivelser.


(d) Manusstøtte

Manusstøtten skjer i form av tapt arbeidsfortjeneste i et bestemt antall uker/måneder med utgangspunkt i Statens lønnstrinn 51, pluss sosiale kostnader og feriepenger, eller i form av et fastlagt honorarbeløp inklusive feriepenger, pluss sosiale avgifter. 


Utgiftsrefusjon kan skje til reiser, telefon/nett/kommunikasjon, litteratur, kopiering mv. Slike utgifter refunderes etter regnskapsbilag. Det gis ikke støtte til utstyrskjøp. 


Utbetalinger av lønn og utgiftsrefusjoner skjer etter nærmere avtale mellom stipendiat og PFF-sekretariatet ved Institutt for Journalistikk når arbeidet igangsettes/permisjon starter. 


PFFs ytelser innberettes til skattemyndighetene. For vanlige lønnsmottakere blir det trukket skatt og innbetalt arbeidsgiveravgifter, og disse må derfor oppgi persondata til sekretariatet. For selvstendig næringsdrivende blir ytelsene utbetalt i sin helhet og innberettet.


(e) Dokumentasjon/rapportering

Ved tilsagn om PFF-støtte må det dokumenteres at arbeidet er igangsatt senest ett år etter tildeling. I motsatt fall trekkes tilsagnet tilbake. 


Den som tildeles PFF-støtte er forpliktet til å gi PFF-styret rapport om fremdrift og eventuelle forsinkelser i tempoplanen. 


Etter utgivelsen skal forfatteren sende PFFs sekretariat informasjon om publikasjonen, herunder hvordan verket/ene er gjort tilgjengelig for målgruppen for PFF-støttede utgivelser. 


PFF-styret skal ha tilsendt 12 eksemplarer av bøker som utgis med støtte fra PFF.


(f) Tilbakeføring av midler
PFF kan kreve utbetalte beløp tilbakeført dersom prosjektet ikke avsluttes innen avtalt tid, jfr Tvangsfullbyrdelseslovens § 7-2a.

 

Vedtekter for PFF


§1 Formål

Fondet forvalter på vegne av Norsk Journalistlag (NJ) og Norsk Redaktørforening (NR) de midlene organisasjonene stiller til fondsstyrets disposisjon av organisasjonenes andel av bibliotekvederlaget for ikke-kunstneriske opphavsmenn. Fondet kan gi støtte til 

utgivelse av faglitteratur for journalister og redaktører

arbeid med reportasje-, dokumentar- og debattbøker

kollektive formål som fremmer kvalitetsjournalistikk og pressens etiske normer


Inntil 1/3 av fondets midler kan brukes til kollektive formål. Styret kan øke denne andelen dersom de individuelle tildelingene er lavere enn 2/3 av fondets midler.

 
§2 Søkere og rettighetshavere
Medlemskap i NJ og NR er ingen betingelse for å bli tildelt støtte. Individuelle søkere må godtgjøre at de er berettiget til støtte som rettighetshavere. Kollektive formål må omfatte alle rettighetshavere uavhengig av medlemskap i NJ og NR.
 
§3 Støtte og utgiftsdekning
Fondet kan gi støtte ved å dekke lønn, sosiale utgifter, reiser, litteratur, trykningsutgifter og andre utgifter som anses nødvendige for å oppfylle fondets formål. Gjennom eget vedtak på det siste møtet hvert år fastsetter styret nivået for dekning av lønn for året etter. Det sendes orientering om vedtaket til NJ og NR.
 
§4 Søknaden
Søknad skrives på eget skjema. der det redegjøres for prosjektets formål, plan for gjennomføring, kostnadsoverslag og finansieringsplan. Bokprosjekter må også inneholde plan for hvordan resultatet av arbeidet skal publiseres.
Vedtak om støtte til prosjekter er offentlig etter gjeldende regler for PFF
 
§5 Styret
Fondsstyret består av fem medlemmer, tre oppnevnes av NJ, to av NR. Det oppnevnes to varamedlemmer fra hver av organisasjonene.  Fondsstyret fastsetter sin forretningsorden. Fondsstyret konstituerer seg hvert annet år på årets første styremøte. Det velges leder og nestleder.   Fondsstyret er vedtaksberettiget når minst tre styremedlemmer er til stede. Begge organisasjonene må være representert. Fondsstyret vedtar kjøp av sekretariatstjenester. Fondsstyret avgir årsberetning og regnskap til NJ og NR. Fondsstyret skal, så langt råd er, samordne sin virksomhet med Studiepermisjonsordningene og de tradisjonelle pressestipendiene.
 
§6 Vedtektsendringer
Endringer av vedtektene skjer i styrene til NJ og NR og forutsetter enighet mellom de to. Fondsstyret kan fremme forslag om endringer og kan uttale seg om organisasjonenes endringsforslag.  
Retningslinjene for støtte kan endres av fondsstyret for PFF så lenge disse er i tråd med vedtektene. NJ og NR orienteres om de vedtatte endringene.