Meny

Pressestipender

 

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. april, hvis ikke annet er oppgitt. Alle som søker får skriftlig melding om stipendet er innvilget eller ikke.

Hvem kan søke

Pressestipendene kan søkes av journalister, redaktører, forskere og andre med tilknytning til mediene. Det er ikke noe krav at søkeren er medlem av presseorganisasjonene, men du må normalt tilfredsstille kravene for medlemskap i Norsk Journalistlag eller Norsk Redaktørforening.

Søk riktig stipend

Ved utforming av søknaden, bør du særlig være oppmerksom på hva som er stipendets formål og hva pengene kan brukes til. Mange søknader blir avvist fordi søkerne ikke har satt seg godt nok inn i retningslinjene for det enkelte stipend. Pressestipendene har ulike formål. De fleste stipendgiverne signaliserer at midlene skal brukes til fordypning innenfor visse fagområder. Forviss deg om at ditt prosjekt befinner seg innenfor det relevante området. Forklar i søknaden på hvilken måte ditt prosjekt vil bidra til å oppfylle stipendets formål. Dette er særlig viktig dersom du søker om et prosjekt som ligger i gråsonen eller befinner seg i utkanten av det som er det uttalte mål for stipendet.

Hva har du tenkt å gjøre?

Stipendene skal være utdanningsrettede og tildeles etter en faglig vurdering. Det gis stipend til dekning av kurs og studier, undersøkelser, studieturer, publikasjoner o.a. Men vær oppmerksom på at noen stipender har innebygde begrensninger.

Vær nøye med å beskrive hva du har tenkt til å gjøre: · Hvis du søker om støtte til et journalistisk prosjekt, må du beskrive hvordan du vil gå frem. Det styrker søknaden om du forklarer hvilke kilder du har tenkt å benytte, og hvordan du vil legge opp arbeidet. Beskriv også hva som skal komme ut av prosjektet i form av journalistiske produkter og hvor resultatet skal publiseres.

Hvis du søker om støtte til en undersøkelse, må du presentere en klar og presis problemstilling. Problemstillingen skal fortelle hva du lurer på, hva du vil prøve å besvare og hvordan du vil avgrense undersøkelsen. Gjør rede for metoden du vil bruke, og vis gjerne til relevant faglitteratur på området.

Hvis du søker støtte til utdanning eller kurs, må du oppgi hva slags utdanning eller kurs det er snakk om. Fortell hvem som tilbyr kurset eller - hvis du satser på selvstudier - hvordan du vil legge opp studiene. 

Hvis du søker støtte til reiser, må du beskrive det faglige innholdet i reisen mest mulig konkret.

Alle som mottar stipend, må skrive en rapport om bruken av midlene. De må også levere regnskap. Dette framgår av tildelingsbrevet som den enkelte får tilsendt. Kopi av stipendrapporten blir sendt til stipendgiver.

Andre betingelser

80 prosent av summen utbetales ved prosjektets start, de siste 20 prosent når godkjent regnskap og rapport foreligger. Midlene skal normalt ikke dekke tapt arbeidsfortjeneste, ettersom stipendene gir rett til permisjon med lønn. Frilansere, som bruker deler av stipendet til tapt arbeidsfortjeneste, må opplyse dette, slik at obligatoriske avgifter kan trekkes fra. Stipendene innberettes som skattefrie, men ta vare på originalkvitteringer i tilfelle du blir bedt om dokumentasjon.

Slik søker du

Søknadene skrives på eget søknadsskjema. Nærmere informasjon under hvert enkelt stipend. Kontakt: Lars Brekke, e-post: lars.brekke(at)ij.no, mobil: 982 51 210

Det er Pressens stipendkomite som deler ut stipendene. Styret består av medlemmer fra Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening. Stipendgiver har ikke anledning til å overprøve komiteens tildeling. Stipendene går under paragraf 39 i Journalistavtalen, som gir rett til permisjon med lønn i studietiden. Dette gjelder ikke stipend for å gjennomføre reportasjereiser.